ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 uterenowionego dla OSP Łukówiec

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (PDF)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.06.2019 r. (PDF)

 

Termin składania ofert: 25 czerwca 2019 roku godz. 15:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego (Word)(PDF);

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Word)(PDF);

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Word)(PDF);

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Word)(PDF);

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu dostaw (Word)(PDF);

Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)(Word)(PDF);

Załącznik Nr 6A – Wykaz sprzętu do montażu na samochodzie (PDF);

Załącznik Nr 7 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający „Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu” (SzOPZ) (PDF);

Załącznik Nr 8 – wzór Wykaz parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę pojazdu (Word)(PDF)