„Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym”

 

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji”

I. Cel konkursu:
Konkurs Plastyczny „Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji” ma na celu rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie tematyką obejmującą działalność ochotniczych straży pożarnych.

II. Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje udział OSP Łukówiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych i działalności prewencyjnej.

III. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu.

IV. Uczestnicy:
Udział w konkursie mogą brać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku oraz dzieci i młodzież uczęszczające do innych szkół, zamieszkujące obszar podstawowego działania OSP Łukówiec (miejscowości: Łukówiec, Brzezinka, Janów, Ostrówiec, Sobiekursk, Piotrowice, Całowanie).
Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:
 I grupa – przedszkola
 II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
 III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
 IV grupa – VII-VIII

IV. Szczegółowe zasady konkursu:
1. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.
2. Format prac: A3 lub A4.
3. Termin przekazania prac: do 22 stycznia 2020 r. (środa)
4. Miejsce przekazania prac: Sekretariat Szkoły

5. Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
z ustalonymi kryteriami.
6. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
7. Przekazane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
8. Przekazane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością OSP Łukówiec, która zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
9. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
10. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)
12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w 26 stycznia 2020 roku podczas wydarzenia „557-M-29 melduje gotowość do służby” w remizie OSP w Łukówcu.
13. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według wzoru:

NAZWISKO ……………………………………………………………….………………………..
IMIĘ …………………………………………….……… KLASA /GRUPA……………………….
NAZWA SZKOŁY………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
ADRES ………………………………………………………………………………………………..

14. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: z ramienia Szkoły Pani Urszula Gawin i Pani Magdalena Nogal, z ramienia OSP Łukówiec – Pani Emilia Lenarczyk.

V. Prawa autorskie:

1. OSP Łukówiec jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu
oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz OSP Łukówiec.
Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategoria*:
 I grupa – przedszkola
 II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III
 III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI
 IV grupa – VII-VIII
* zakreśl właściwą kategorię

KONKURS PLASTYCZNY
„Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji”

Uczestnik:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..
Szkoła………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia / klasa…………………………………………………………………………………………………………..
Opiekun uczestnika:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku i OSP Łukówiec moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły i OSP Łukówiec.

…………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika