Szczegółowe zasady udostępniania

Łukówiec, 11.10.2020 roku

Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Łukówiec, dbając o wspólne dobro jakim jest świetlica wiejska oraz
kuchnia, postanowili ustalić następujące zasady ich udostępnienia:

1. Priorytet w korzystaniu ze świetlicy wiejskiej będą mieć grupy i formacje działające przy OSP
Łukówiec (MDP, Zespół Piskorze, Koło Gospodyń Wiejskich, Teatr Ikra) oraz
wydarzenia/spotkania, które będą organizowane dla i przez mieszkańców, w tym zebrania
wiejskie, spotkania modlitewne, szkolenia otwarte, koncerty itp.

2. Najem świetlicy wiejskiej na potrzeby prywatnych imprez/wydarzeń/szkoleń będzie
prowadzony w sposób zrównoważony, tak, aby nie prowadził on do nadmiernego i
szybkiego zużycia wyposażenia świetlicy i kuchni. Najem świetlicy w dniach, w których
odbywają się spotkania grup i formacji wymienionych w pkt. 1 wymaga wcześniejszego
uzgodnienia z osobami nimi kierującymi.

3. Stawki najmu będą ustalane w sposób następujący:
I. Podstawowa stawka czynszu najmu wyniesie 700 zł dla imprez z udziałem do 70
osób i 1000 zł dla imprez z udziałem powyżej 70 osób (maksymalna liczba
uczestników wynosi 120).
II. Stawka czynszu najmu w przypadku wynajmu świetlicy przez mieszkańców Łukówca i
Górek Całowańskich wyniesie 300 zł.
III. Stawka czynszu najmu w przypadku wynajmu świetlicy przez członka stowarzyszenia
OSP Łukówiec lub osobę aktywnie działającą w grupach i formacjach wymienionych
w pkt. 1, wyniesie 200 zł.
IV. W wyjątkowych przypadkach związanych z trudną sytuacją finansową mieszkańca
Łukówca lub Górek Całowańskich, możliwe jest bezpłatne udostępnienie świetlicy w
zamian za prace społeczne wykonane na rzecz OSP lub wsi. Decyzję w takich
przypadkach będą podejmować łącznie Sołtys oraz Prezes OSP.

4. Z każdego odpłatnego udostępnienia świetlicy 100 zł będzie przeznaczone na potrzeby
przyszłych remontów i doposażeń świetlicy/kuchni. Pozostałe środki uzyskane z najmu
świetlicy będą przeznaczane na działalność statutową OSP Łukówiec.

5. Udostępnienie świetlicy na potrzeby imprez/wydarzeń prywatnych będzie odbywać się
zawsze na podstawie pisemnej umowy najmu zawartej pomiędzy OSP Łukówiec i
osobą/podmiotem wynajmującym, przy czym umowa musi przewidywać kaucję w
wysokości 500 zł, pobieraną przed wydaniem kluczy najemcy. W celu zarezerwowania
świetlicy w danym dniu najemca musi uiść zadatek w wysokości 50% stawki najmu, który nie
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z organizacji imprezy (za wyjątkiem sytuacji w
której najemca wskaże najemcę zastępczego). W przypadku ubiegania się o rezerwację
terminu najmu świetlicy (w tym samym okresie), pierwszeństwo będą mieć najemcy opisani
w 3.II i 3.III, jednak jeżeli najemca z pkt.3.I wpłacił zadatek, pierwszeństwo nie obowiązuje.
Preferowaną formą płatności będzie przelew na konto bankowe OSP.

Plik do pobrania: szczegółowe zasady udostępniania świetlicy