Zasady udostępniania świetlicy

Łukówiec, 1 marca 2023 r.

 

Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Łukówiec, dbając o wspólne dobro jakim jest świetlica wiejska oraz kuchnia zlokalizowana przy OSP w Łukówcu, postanowili ustalić następujące zasady ich udostępnienia:
1. Priorytet w korzystaniu ze świetlicy wiejskiej będą miały grupy i formacje działające przy OSP Łukówiec (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Zespół Piskorze i Małe Piskorze, Koło Gospodyń Wiejskich, Teatr Ikra, sekcja szachowa) oraz wydarzenia/spotkania, które będą organizowane dla i przez mieszkańców, w tym zebrania wiejskie, spotkania modlitewne, szkolenia otwarte, koncerty itp.
2. Najem świetlicy wiejskiej na potrzeby prywatnych imprez/wydarzeń/szkoleń będzie prowadzony w sposób zrównoważony, tak, aby nie prowadził on do nadmiernego i szybkiego zużycia wyposażenia świetlicy i kuchni. Najem świetlicy w dniach, w których odbywać się będą spotkania grup i formacji wymienionych w pkt. 1 wymaga wcześniejszego uzgodnienia z osobami uprawnionymi, wymienionymi w pkt. 6.
3. Za wynajem świetlicy wiejskiej, najemca uiści następujące opłaty:
a) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – czynsz za wynajem,
b) ryczałt z tytułu zużycia mediów, liczony jako iloczyn kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) i liczby uczestników wydarzenia zadeklarowanych przez Najemcę (np. 50 osób x 5,00 = 250,00),
c) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) – kaucja na poczet ewentualnych szkód w mieniu, płatna odrębnym przelewem.
4. Uiszczenie przez najemcę opłat, o których mowa w ust. 3, nastąpi najpóźniej przed wydaniem świetlicy wiejskiej, przelewem na konto OSP Łukówiec. Kaucja zostanie zwrócona przez wynajmującego na konto najemcy w terminie 7 dni roboczych od podpisania Protokołu wydania/zwrotu sali.
5. W wyjątkowych przypadkach związanych z trudną sytuacją finansową mieszkańca Łukówca lub Górek Całowańskich, możliwe jest bezpłatne udostępnienie świetlicy, w zamian za prace społeczne wykonane na rzecz OSP lub wsi. Decyzję w takich przypadkach będą podejmować łącznie Sołtys oraz Prezes OSP.
6. Udostępnienie świetlicy na potrzeby imprez/wydarzeń prywatnych będzie odbywać się zawsze na podstawie pisemnej umowy najmu zawartej pomiędzy OSP Łukówiec i wynajmującym. Osobami uprawnionymi z ramienia OSP Łukówiec do podpisania umowy najmu świetlicy wiejskiej jest Gospodarz lub Zastępca Gospodarza OSP Łukówiec.