Spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP


W poniedziałek 13 grudnia Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Karczew spotkał się z Burmistrzem Karczewa, Panem Michałem Rudzkim. W spotkaniu wzięli również udział: Pan Karol Chróścik – Zastępca Burmistrza, Pan Jarosław Piotr Stankiewicz – pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za sprawy obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz Radny Marek Płaczek. Podczas merytorycznej dyskusji poruszyliśmy bardzo istotne dla naszych jednostek kwestie, w szczególności: konieczność zwiększenia stawki ekwiwalentu za udział ochotników w akcjach, sprawy ubezpieczenia druhów ochotników, plany remontowe i zakupowe naszych jednostek. Rozmawialiśmy również o nowych przepisach dot. ochotniczych straży pożarnych oraz o młodzieżowych drużynach pożarniczych – wspólnie z władzami Gminy będziemy rozwijać te formacje w każdej osp z terenu Gminy Karczew. Na ręce Pana Burmistrza złożyliśmy zaproszenie dla Radnych Miejskich z komisji ds. zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego do odbycia wyjazdowych posiedzeń komisji w naszych jednostkach.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za możliwość omówienia tak istotnych dla nas kwestii, cierpliwie czekamy na wdrożenie przez Urząd Miejski podjętych na spotkaniu ustaleń.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP