Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Łukówiec

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu zwołuje na 4 września 2021 roku na godz. 19.00 sprawozdawcze walne zebranie członków stowarzyszenia OSP Łukówiec. Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania.
Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
Przyjęcie porządku zebrania.
Przedstawienie przez Zarząd OSP sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu za 2020 rok.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania finansowego OSP Łukówiec za rok 2020.
Podjęcie uchwały SWZ w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały SWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi OSP Łukówiec za rok 2020.
Sprawy różne.
Zamknięcie zebrania.
Bezpośrednio po zebraniu członków stowarzyszenia (około godz. 20.oo) rozpocznie się seans filmu „Pojedynek na głosy” w ramach Kina Plenerowego organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Karczewie. Przewidujemy grill i może coś więcej 🙂 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.