Walne zebranie członków OSP Łukówiec

Zarząd Stowarzyszenia OSP Łukówiec zwołuje Walne Zebranie Członków OSP w Łukówcu w dniu 29 sierpnia 2020 roku na godz. 19.30. Walne Zebranie odbędzie się na terenie remizy OSP Łukówiec.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przedstawienie przez Zarząd OSP sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu za 2019 rok.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania finansowego OSP Łukówiec za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały SWZ w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały SWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi OSP Łukówiec za rok 2019.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie zebrania.

Po zakończeniu zebrania o godzinie 21.oo rozpocznie się seans filmowy w ramach Kina Letniego u Piskorzy.